Procuri și declarații

Procuri

Prin procura notarială puteți împuternici o altă persoană, numită mandatar, să încheie unul sau mai multe acte juridice în numele dumneavoastră. De exemplu, îl puteți împuternici pe mandatar să vă reprezinte la notariat pentru vânzarea unui imobil, la dezbaterea succesiunii, în fața instanței sau a unei instituții bancare etc.

Acte necesare pentru procură:

 • actul de identittate al persoanei care face împuternicirea (mandant), în original
 • datele de identificare ale împuternicitului (mandatar)

În funcție de specificul procurii, documentele necesare pot varia (carte de identitate, pașaport, acte de stare civilă, acte de proprietate, schițe cadastrale, etc.). Pentru redactarea și autentificarea procurilor notariale este necesară și suficientă prezența mandatantului (persoană care acordă împuternicirea).

Termenul de valabilitate al procurii

Procura încetează în termenul prevăzut de părți. Dacă părţile nu au prevăzut un termen, procura încetează în 3 ani de la încheiere. De asemenea, mandantul (cel care a făcut împuternicirea) poate revoca oricând procura.

Cele mai frecvente tipuri de procuri:

 • Acte de identitate mandant
 • Acte de identitate mandatar
 • Prezența celui care împuternicește
 • Perioada de valabilitate a procurii și nr. de exemplare
 • Certifcat de căsătorie (dacă e cazul)
 • Acte dobândire a proprietății (Contract de vânzare-cumpărare; Certificat de moștenitor; Contract de schimb; Sentință judecătorească; etc.)
 • Extras de carte funciară – mai actual.
 • Acte de identitate mandant
 • Acte de identitate mandatar
 • Prezența celui care împuternicește
 • Perioada de valabilitate a procurii și nr. de exemplare
 • Acte de stare civilă, pentru cel care împuternicește, din care să rezulte relația de rudenie cu defunctul.
 • Acte de identitate mandant
 • Acte de identitate mandatar
 • Prezența celui care împuternicește
 • Perioada de valabilitate a procurii și nr. de exemplare
 • Comunicarea documentelor care se solicită și de la ce instituție.
 • Acte de identitate mandant
 • Acte de identitate mandatar
 • Prezența celui care împuternicește
 • Perioada de valabilitate a procurii și nr. de exemplare
 • Comunicarea documentelor care se solicită și de la ce instituție.
Popa Dorobantu si Asociatii

Declarații

Conform legii în vigoare, încheierea în formă autentică, în față notarului, a declarațiilor pe proprie răspundere, asigură valabilitatea juridică a acestora. În practică notarială, întâlnim nenumărate tipuri de declarații pe proprie răspundere, dar printre cele mai uzuale se numără:

 • Cartea de identitate a declarantului
 • Numele firmei și CUI
 • Scopul utilizării
 • Calitatea declarantului.
 • Contract de ipotecă
 • Contract de credit
 • Procură + C.I. reprezentant Bancă
 • Extras CF de informare
 • Contract de garantare Prima/ Noua Casă (dacă e cazul)
 • Acordul Fondului de garantare Prima Casă privind radierea ipotecii legale, în original, (dacă e cazul).
 • Cărțile de identitate a părinților
 • Certificat de naștere minor sub 14 ani
 • Cartea de identitate pentru minorii peste 14 ani sau pașaport (în cazul pașaportului este necesar și certificatul de naștere al copilului)
 • Certificat de căsătorie al părinților (dacă în certificatul de naștere al minorului, numele părinților este diferit față de cel din cărțile de identitate ale părinților)
 • Acte de identitate a însoțitorului
 • Durata perioadei
 • Comunicarea rutei/ destinației.