Onorarii și taxe

Activitățile notariale sunt majoritatea supuse unor tarife unice fixate prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 46/C/2011. Prin urmare, prețul este identic, indiferent de client sau de zona geografică. Tarifele sunt fixe sau proporționale cu valoarea obiectului operațiunii juridice.

Calculator taxe notariale

Pentru a verifica onorariul datorat unui anumit act, vă rugăm să folosiți grila de mai jos. Menționăm că pentru a verifica exactitatea datelor introduse și aplicabilitatea lor, e bine ca aceste informații să vă fie confirmate de Biroul Notarial.

Procedura
până la 3 ani peste 3 aniTaxe contract vânzare cumpărare imobil
Taxe cumpărător


 


 


 


 

Taxe vanzator


 

Impozitul privind vânzarea terenurilor extravilane, dobândite în ultimii 8 ani, se calculează de notar. Pentru mai multe informații, ne puteți contacta aici

Valorile prezentate pentru onorariile de notariat și taxele datorate sunt cu titlu orientativ. Vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare privind onorariile și grila notarială actualizată.

Tariful pentru îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară

Intabularea dreptului de proprietate pentru persoane fizice 0,15% din valoarea / prețul bunului imobil
Intabularea dreptului de proprietate pentru persoane juridice 0,5% din valoarea / prețul bunului imobil
Notarea Antecontractului de vânzare – cumpărare 75 lei pentru fiecare carte funciară
Radierea dreptului de ipotecă 75 lei / poziție
Intabularea dreptului de ipotecă 0,1% din valoarea creditului + 100 lei / fiecare carte funciară

Impozitul

Impozitul datorat pentru transferul dreptului de proprietate din patrimoniul personal se achită de către înstrăinător (vânzător, coschimbaș) în funcție de valoarea declarată de părți. În cazul în care valoarea declarată este sub valoarea din studiul de piață, impozitul se calculează la valoarea din studiul de piață.

OG nr. 16/2022 modifică alin. 1 art. 111 Cod Fiscal după cum urmează: La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacţiei prin aplicarea următoarelor cote:

  • a) 3% pentru construcţiile de orice fel şi terenurile aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, deţinute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;
  • b) 1% pentru imobilele descrise la lit. a), deţinute o perioadă mai mare de 3 ani.

Impozitul se achită la biroul notarial , ÎNAINTE de autentificarea actului.

Pentru donația între rude şi afini până la gradul III, ori între soți, NU se plăteste impozit. Dovada legăturii de rudenie între donator și donatar se face cu actele de stare civilă. La autentificarea contractelor de partaj NU se datorează impozit.

Pentru succesiunile finalizate în termen de până la 2 ani de la decesul defunctului, nu se datorează impozit. Pentru succesiunile finalizate după 2 ani de la deces se achită impozit de 1% din valoarea bunurilor imobile cuprinse în masa succesorală.

Legat de impozitul pe transferul terenurilor agricole extravilane, va fi un impozit în plus față de impozitul datorat potrivit codului fiscal. Vă rugăm să ne consultați pentru a fi la curent cu modificările legislative și pentru a primi informații corecte legate de apariția metodologiei de calcul. Mai multe informații despre vânzarea terenurilor agricole în extravilan, găsiți aici

Tarifele pentru înscrierea/verificările INFONOT

Înscrierea procurilor utilizate în cadrul procedurilor notariale (procura pentru vânzare, pentru succesiune, depunerea cererii de divorț, pentru ipotecă, etc.) 5 Lei + TVA
Verificarea procurilor mai sus menționate 15 Lei + TVA
Verificarea Registrului Național de Evidență a Opțiunilor Succesorale și a Registrului Național de Evidență a Liberalităților 15 Lei + TVA
Verificarea Registrului Național Notarial a Regimurilor Matrimoniale 15 Lei + TVA
Înscrierile efectuate în Registrul Național de Evidență a Opțiunilor Succesorale și în Registrul Național de Evidență a Liberalităților 5 Lei