Articole publicate

2021

 • « Soluţii jurisdicţionale cu efecte substanţiale. Un comentariu pe marginea unor hotărâri „radiante” ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene », în Revista română de drept privat, nr. 1/2021; Vezi articolul

2020

 • « Despre scrisul juridic », în Revista română de drept al afacerilor, nr. 3/2020; Vezi articolul
 • « Buna-credință în dreptul contractelor. Genealogia, sursele și funcțiile bunei-credințe în dreptul contractelor », în volumul Actul juridic în Noul Cod civil. Probleme teoretice cu implicații practice, (editor coordonator Marian Nicolae), Editura Solomon, Bucureşti, 2020; Vezi articolul/
 • « Rolul vinovăției în funcționarea remediilor pentru neexecutarea contractului », în Revista română de drept privat, nr. 4/2020; Vezi articolul
 • « Statutul actual al acțiunilor directe», în Revista română de drept privat, nr. 1/2020; Vezi articolul
 • « Implicațiile substanțiale ale „aplicării de penalități” (art. 906 din Codul de procedură civilă) », în Revista română de drept privat, nr. 1/2020; Vezi articolul
 • « Rolul vinovăției în funcționarea remediilor pentru neexecutarea contractului », în Revista Studia Iurisprudentia, v. 65, nr. 4/2020; Vezi articolul

2019

 • « Evaziunea normelor răspunderii contractuale », în volumul Probleme controversate în dreptul obligațiilor, (editor coordonator conf. dr. Florin I. Mangu), Universul Juridic, Bucureşti, 2019; Vezi articolul
 • « Ipoteza falsus procurator », în Revista română de drept privat, nr. 2/2019; Vezi articolul

2018

 • « „Viciile” garanției ediliciene contra viciilor ascunse », în volumul In honorem Dan Chirică. Între Dogmatica Dreptului și Rațiunea Practică, (editor principal – Dan Andrei Popescu; coeditori – Ionuț-Florin Popa, Sergiu Golub, Liviu-Marius Harosa), Hamangiu, Bucureşti, 2018; Vezi articolul
 • « „Opozabilitatea” drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi efectul lor asupra dreptului privat », în volumul In honorem Valeriu Stoica. Drepturi, libertăți și puteri la începutul mileniului al III-lea , (editori coord.: Marian Nicolae, Radu Rizoiu, Ioana Laura Toma-Dauceanu), Universul Juridic, Bucureşti, 2018;Vezi articolul
 • « Limitele reprezentării voluntare și opozabilitatea », în Revista română de drept privat, nr. 2/2018; Vezi articolul
 • « Impactul Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal asupra răspunderii civile », în Revista română de drept privat, nr. 1/2018; Vezi articolul
 • « Cesiunea chiriilor, cesiunea locațiunii și cesiunea de creanță », în Revista română de drept privat, nr. 3/2017; Vezi articolul

2017

 • « Factoringul – un transplant juridic acceptat de dreptul comun? », în Revista română de drept privat, nr. 2/2017; Vezi articolul
 • « Aplicarea în timp a normelor privind clauzele abuzive. Acțiunea în încetarea utilizării clauzelor abuzive (art. 12-13 din Legea nr. 193/2000) », în volumul Credite oferite consumatorilor. Provocări legislative și tensiuni constituționale românești, (editori – coordonatori Marian Nicolae și Ionuț-Florin Popa), Ed. Solomon, Bucureşti, 2017; Vezi articolul
 • « Impreviziunea și creditele oferite consumatorilor. Constituie darea în plată și conversia valutară remedii ale impreviziunii ? », în volumul Credite oferite consumatorilor. Provocări legislative și tensiuni constituționale românești,(editori – coordonatori Marian Nicolae și Ionuț-Florin Popa), Ed. Solomon, Bucureşti, 2017; Vezi articolul
 • « Impreviziunea și creditele oferite consumatorilor. Constituie darea în plată și conversia valutară remedii ale impreviziunii ? », în Revista română de drept privat, nr. 1/2017; Vezi articolul

2016

 • « Remediile abuzului de drept contractual », în volumul Abuzul de drept. In honorem Ion Lulă, Universul Juridic, București, 2016; Vezi articolul
 • « Aplicarea în timp a normelor privind clauzele abuzive. Acțiunea în încetarea utilizării clauzelor abuzive (art. 12-13 din Legea nr. 193/2000)», în Revista română de drept privat, nr. 5/2016; Vezi articolul
 • « „Tirania” clauzelor neuzuale », în Revista română de drept privat, nr. 1/2016;Vezi articolul ;
 • « Forma autentică în contracte – abordarea Codului civil », în volumul 5 ani de Cod civil. Perspectiva notarială, Editură și Tipografie Monitorul Oficial, 2016;
 • « Drepturile și îndatoririle notarilor publici », în volumul Legea notarilor publici. Comentariu pe articole, Ed. Solomon, București, 2016;Vezi articolul
 • « Autentificarea înscrisurilor », în volumul Legea notarilor publici. Comentariu pe articole, Ed. Solomon, București, 2016;Vezi articolul

2015

 • « Limitele răspunderii contractuale (fundamentele răspunderii contractuale) », în Revista română de drept privat, nr. 5/2015 (partea I); Vezi articolul
 • « Perspectiva dreptului comun european al vânzării », în volumul Liber Amicorum Liviu Pop, Ed. Universul Juridic, București, 2015; Vezi articolul

2014

 • « Remediile abuzului de drept contractual », în Revista română de drept privat, nr. 6/2014; Vezi articolul
 • « Conformité et vices cachés dans le nouveau Code civil roumain – une reforme? », în volumul 2, nouveau Code civil roumain: Vu de l’intérieur – Vu de l’extérieur, Ed. Universității din București, 2014, Vezi articolul

2013

 • « Geometria grupului de contracte: Testul Codului civil », în Curierul judiciar, nr. 6/2013; Vezi articolul
 • « Promisiunile unilaterale și bilaterale de contract. Promisiunile unilaterale și sinalagmatice de înstrăinare imobiliară », în Revista română de drept privat, nr. 5/2013;Vezi articolul
 • « Ierarhia surselor dreptului în noul Cod civil: rolul uzanţelor », în Revista română de drept privat, nr. 3/2013; Vezi articolul
 • « Cesiunea de contract în reglementarea noului Cod civil », în Revista română de dreptul afacerilor, nr. 2/2013; Vezi articolul

2012

 • « Promisiunile de contract. Privire specială asupra promisiunilor de înstrăinare imobiliară », în Revista română de drept privat, nr. 5/2012;Vezi articolul

2010

 • « Rezoluţiunea şi rezilierea în Noul Cod Civil (Noul Cod civil) », în Revista română de drept privat, nr. 6/2010 (partea a II-a);Vezi articolul
 • « Rezoluţiunea şi rezilierea în Noul Cod Civil (dreptul comparat şi vechiul Cod civil) », în Revista română de drept privat, nr. 5/2010 (partea I); Vezi articolul
 • « Eroare asupra substanţei. Nulitatea clauzei de nerăspundere (…) », Comentariu la sentința arbitrală nr. 2 din 10 ianuarie 2008 a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în Revista română de drept privat, nr. 2/2010; Vezi articolul

2009

 • « Conformitatea lucrului vândut – între rigiditate tradiţională şi funcţionalism (dreptul pozitiv) », în Revista română de drept privat, nr. 2/2009 (II);Vezi articolul
 • « Conformitatea lucrului vândut – între rigiditate tradiţională şi funcţionalism (tezele conformităţii) », în Revista română de drept privat, nr. 1/2009 (I);Vezi articolul

2008

 • « Remediile neexecutării contractului de vânzare-cumpărare din perspectiva Convenţiei de la Viena privind vânzarea internaţională de mărfuri (sinteza remediilor) », în Revista română de drept privat, nr. 3/2008;Vezi articolul
 • « Remediile neexecutării contractului de vânzare-cumpărare din perspectiva Convenţiei de la Viena privind vânzarea internaţională de mărfuri (principii generale) », în Revista română de drept privat, nr. 2/2008; Vezi articolul
 • « L’indemnisation du préjudice corporel », în volumul L’indemnisation. Journées québécoises 2004, tome 54, Ed. Société de législation comparée, Collection des Travaux de l`Association Henri Capitant, Paris, 2008;Vezi articolul

2007

 • « Regimul general al termenelor în materia garanţiei de conformitate a lucrului vândut », în Revista română de drept privat, nr. 4/2007; Vezi articolul
 • « Efectele acceptării executării obligaţiilor. Agrearea conformităţii în cadrul vânzării », în Revista română de drept privat, nr. 2/2007;Vezi articolul

2006

 • « Inalienabilităţile voluntare », în volumul In honorem Corneliu Bîrsan, Liviu Pop, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2006;Vezi articolul

2005

 • « Comentariu pe marginea Deciziei civile nr. 548/R/2004 a Tribunalului Cluj », în Revista Pandectele Române, nr. 6/2005;
 • « Obligaţia de conformitate. Privire specială asupra vânzărilor de consum », în Revista Pandectele Române, nr. 5/2005;

2004

 • « Dreptul persoanei expropriate de a solicita retrocedarea imobilului expropriat», în Revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai, nr. 1-2/2004; Vezi articolul
 • « Reprimarea clauzelor abuzive », în Revista Pandectele Române » nr. 2/2004;

2003

 • « Comentarii pe marginea Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacienţilor », în Revista Dreptul, nr. 8/2003 (coautor : asist. univ. Marius-Liviu Harosa);Vezi articolul
 • « Obligaţia de securitate – mijloc de protecţie a consumatorului », în Revista Dreptul, nr. 3/2003; Vezi articolul
 • « Răspunderea civilă medicală », în Revista Dreptul, nr. 1/2003; Vezi articolul

2002

 • « Dolul şi obligaţia de informare în contractele sinalagmatice », în Revista Dreptul, nr. 7/2002; Vezi aticolul

2001

 • « Discuţii privind cauza imorală şi ilicită în raporturile contractuale dintre concubini », în Revista Dreptul , nr. 10/2001; Vezi articolul

2000

 • « Măsura de siguranţă a confiscării speciale prevăzută de art.118 lit.b Cod penal, cu referire specială la confiscarea vehiculelor » (conotaţii civile) în Revista Dreptul, nr. 6/2000;