Dezbaterea succesiunii

Acte de stare civila care fac dovada relatiei de rudenie :

 • certificat de deces - original + 2 copii Xerox;
 • certificat de casatorie sot supravietuitor (sau certificat deces/certificat mostenitor/sentința judecătorească în cazul în care defunctul era divorțat la data decesului) original + 1 copie xerox;
 • certificat de nastere + casatorie a descendentilor sau altor rude care au vocatie succesorala - original + 1 copie xerox;
 • cartile de identitate
 • testament in original (daca exista);

Actele care atesta averea defunctului :

 • acte proprietate de bunuri imobile - original + 1 copie Xerox : contract vânzare-cumparare sau construire, proces verbal de predare-primire a locuintei; contract de imprumut/rate; adeverinta de achitare integrala, donație, schimb, certificat de moștenitor, sentință judecătorească, titlu de proprietate;
 • certificat fiscal in original de la Administratia Financiara;
 • acte proprietate autoturism (talon – carte de identitate) – original + 1 copie xerox;
 • certificat fiscal pentru auto de la Administratia Financiara;
 • certificat actionar (daca exista) - original + 1 copie xerox;
 • carnete C.E.C. (daca exista) - original + 1 copie xerox;
 • bani la Banca (extras de cont – contract de depozit);
 • act concesiune - Loc de Veci - original + 1 copie xerox;
 • adeverinta in original cu valoarea locului de veci de la Administratia Cimitirelor sau Parohie;

Cerere pentru deschiderea succesiunii (se va completa in ziua depunerii dosarului la biroul nostru notarial).

Doi martori din afara familiei care sa declare in scris ca l-au cunoscut pe defunct si ii cunosc pe mostenitori.

Pentru succesibilii incapabili (minori, interzisi judecatoresti si alienati mintal), se va numi prin dispozitia primarului un curator special.

Testament

 • Actul de identitate al testatorului – persoana care lasa testamentul (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport);
 • Actul de identitate al legatarului – persoana in favoarea careia se lasa testamentul (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport);
 • Actul de proprietate asupra bunurilor ce sunt lasate prin testament;
 • adeverinta medicală (medic specialist) privind existenta deplina a discernamantului (după caz);

Antecontracte de vanzare-cumparare

 • Acte de proprietate (contr. vinzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vinzare-cumparare autentificat, sentinta civila, titlu de proprietate, etc). Daca imobilul a fost dobandit prin mostenire, se va prezenta si Certificatul de Mostenitor;
 • Extras de Carte Funciara de informare pentru imobilele care au deja Carte Funciara deschisa. Acest document se obtine numai prin intermediul Biroului Notarial;
 • Actele de identitate ale partilor (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport);

Contracte de vanzare-cumparare / donatie / schimb / intretinere / renta viagera – Imobile

 • Acte de proprietate (contr. vinzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vinzare-cumparare autentificat, sentinta civila, titlu de proprietate, etc). Daca imobilul a fost dobandit prin mostenire, se va prezenta si Certificatul de Mostenitor;
 • Certificat fiscal pe numele proprietarului (de la Administratia Financiara – unde se achita taxele si impozitele), din care sa rezulte ca nu are datorii neplatite. Certificatul fiscal este valabil pana la sfarsitul lunii in curs;
 • Extras de Carte Funciara pentru autentificare pentru imobilele care au deja Carte Funciara deschisa. Acest document se obtine numai prin intermediul Biroului Notarial si este valabil 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii;
 • Adeverinta de la Asociatia de Proprietari/Locatari (numai in cazul apartamentelor), in sensul ca proprietarul nu are debite la intretinere;
 • Adeverinta de la Electrica privind plata comsumului de energie electrica;
 • În cazul imobilelor nationalizate, adeverință de la primaria locului situarii imobilului privind lipsa unei proceduri administrative/litigiu de restituire in baza legii nr. 10/2001 și OG nr. 92/2000;
 • În cazul monumentelor istorice, adeverintă de neexercitare a dreptului de preemtiune al Statului Roman;
 • certificat de performanță energetică;
 • Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport);

Contracte de partaj / lotizare / alipire

 • Acte de proprietate (contr. vinzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vinzare-cumparare autentificat, sentinta civila, titlu de proprietate, etc). Daca imobilul a fost dobandit prin mostenire, se va prezenta si Certificatul de Mostenitor;
 • Certificat fiscal pe numele proprietarului (de la Administratia Financiara – unde se achita taxele si impozitele), din care sa rezulte ca nu are datorii neplatite. Certificatul fiscal este valabil pana la sfarsitul lunii in curs;
 • Extras de Carte Funciara de autentificare pentru imobilele care au deja Carte Funciara deschisa. Acest document se obtine numai prin intermediul Biroului Notarial si este valabil 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii;
 • Documentatia cadastrala (CADASTRU- intocmit de un expert cadastral);
 • Certificat de urbanism in cazul lotizarilor/alipirilor de terenuri sau constituirii unui drum de servitute;
 • Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport);
 • Pentru contractul de intretinere se impune asistenta autoritatii tutelare pentru persoanele varstnice;

Contracte de ipoteca

 • Acte de proprietate (contr. vinzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vinzare-cumparare autentificat, sentinta civila, titlu de proprietate, etc). Daca imobilul a fost dobandit prin mostenire, se va prezenta si Certificatul de Mostenitor.
 • Certificat fiscal pe numele proprietarului (de la Administratia Financiara – unde se achita taxele si impozitele), din care sa rezulte ca nu are datorii neplatite. Certificatul fiscal este valabil pana la sfarsitul lunii in curs.
 • Extras de Carte Funciara pentru autentificare pentru imobilele care au deja Carte Funciara deschisa. Acest document se obtine numai prin intermediul Biroului Notarial si este valabil 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.
 • Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).

Contracte de comodat / inchiriere

Comodantul – cel care da lucrul spre folosinta

 • Acte de proprietate (contr. vinzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vinzare-cumparare autentificat, sentinta civila, titlu de proprietate, etc). Daca imobilul a fost dobandit prin mostenire, se va prezenta si Certificatul de Mostenitor.
 • Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).

Comodatarul – cel care primeste in folosinta lucrul

 • Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).
 • Actele de functionare pentru persoanele juridice-societatii comerciale.

Comodat – auto (cu excepţia autoturismelor care nu sunt înmatriculate definitiv în Romania)

Comodantul – cel care da lucrul spre folosinta

 • Acte proprietate autoturism (talon – carte de identitate).
 • Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).

Comodatarul – cel care primeste in folosinta lucrul* Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport). * Actele de functionare pentru persoanele juridice-societatii comerciale. * In cazul contractelor de închiriere a imobilelor este necesar certificatul de performanță energetică.

Declaratii

 • Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).
 • Alte documente necesare, dupa specificul solicitarii Dvs.

Procuri

 • Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).
 • Alte documente necesare, dupa specificul solicitarii Dvs.

Legalizari de copii ale unor inscrisuri

 • Exemplarul documentului in original.* Copii legalizate de pe actele autentificate din arhiva biroului notarial se elibereaza numai partilor, succesorilor, reprezentantilor acestora.

Legalizari de semnatura

 • Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).* Actul pe care solicitati legalizarea semnaturii. Acesta trebuie sa fie NESEMNAT, in cate exemplare doriti, plus unul pentru arhiva biroului notarial.

Legalizarea semnaturii traducatorului

 • Documentul tradus in cate exemplare il doriti plus unul pentru arhiva biroului notarial, conform Ordinului ministrului justiției nr. 1759/C/24.05.2013, publicat în MO în data de 12.08.2013.

În vederea legalizării semnăturii traducătorului este nevoie ca acesta să-și fi depus în prealabil specimenul la sediul biroului notarial. (cerere+copie autorizație+copie carte de identitate)

In cazul in care traducatorul autorizat are depus specimenul de semnatura la sediul biroului notarial prezenta acestuia nu este necesara.

Darea de data certa unor inscrisuri

 • Actul pe care solicitati darea de data certa. Acesta trebuie sa fie NEDATAT, in cate exemplare doriti, plus unul pentru arhiva biroului notarial.
 • Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).

Acte constitutive si aditionale pentru societati comerciale

 • Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).
 • Dovada disponibilitatii denumirii se elibereaza de Oficiul Registrului Comertului de la Camera de pe lânga Camera de Comert si Industrie a judetului respectiv sau a Municipiului Bucuresti, dupa caz.
 • Actul doveditor al sediului act de proprietate, contract de închiriere etc.

Actele aditionale se refera la modificarea unor elemente a actelor constitutive (capital, numar de membrii, obiectul activitatii, sedii, filiale, sucursale etc.).

Eliberarea de copii de pe actele notariale întocmite

 • Copie dupa duplicatul actului original intocmit de notar.

Certificarea unor fapte

Notarul public poate certifica urmatoarele fapte pe care le constata personal:

 1. faptul ca o persoana se afla în viata;
 2. faptul ca o persoana se afla într-un anumit loc;
 3. faptul ca persoana din fotografie este aceeasi cu persoana care cere certificarea;
 4. faptul ca o persoana, ca urmare a unei somatii sau notificari, s-a prezentat sau nu într-o anumita zi si la o anumita ora la sediul biroului notarial si declaratia acesteia.
 5. Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).
 6. Smatia – Notificarea.

Certificarea proceselor-verbale si hotarârilor adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor societatilor comerciale

Notarul public poate certifica printr-o încheiere data si locul adunarii, faptul semnarii procesului-verbal sau a hotarârii de catre presedintele adunarii generale sau de catre toti participantii.

La cererea presedintelui sau a unei parti dintre participantii la adunarea generala, notarul public poate stabili identitatea participantilor.

 • Actele de functionare pentru persoanele juridice-societatii comerciale.
 • Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).
 • Alte documente necesare, dupa specificul solicitarii Dvs.

Precizari

Actele incheiate in fata Notarului Public sunt de Autoritate Publica, fiind valabile pe tot teritoriul Romaniei.

Pentru a fi recunoscute de autoritatile straine, actele notariale trebuie sa fie supralegalizate de Institutiile Romane abilitate (apostilate).

Birourile notariale nu pot lua în considerare actele care emana de la autoritatile altui stat, decât daca semnaturile si sigiliile acelor autoritati sunt supralegalizate sau apostilate, cu exceptiile prevazute de lege.

Scutirea de supralegalizare şi apostilare

România a încheiat cu Republica Populară Chineză, Republica Populară Democrată Coreeană, Republica Cuba, Republica Moldova şi Republica Populară Mongolă tratate/acorduri care prevăd scutirea de supralegalizare sau orice altă formalitate. Aceste state nu sunt parte la Convenţia nr. 12 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961.

De asemenea, România a încheiat convenţii/tratate care prevăd scutirea de supralegalizare sau orice altă formalitate cu Republica Albania, Republica Austria, Regatul Belgiei, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Republica Cehă, Croaţia , Republica Franceză, Republica Polonă, Federaţia Rusă, Republica Serbia, Slovacia, Slovenia, Republica Ungară. Deşi aceste state sunt parte la Convenţia de la Haga, conform art. 3 alin. 2 din această convenţie multilaterală nu e necesară aplicarea apostilei, întrucât atunci când există o înţelegere între două state contractante de asemenea manieră, actele unei părţi sunt valabile pe teritoriul celeilalte fără îndeplinirea nici unei formalităţi (nici de supralegalizare, nici de apostilare).